Onze gemeente

In onze gemeente staat het geloof in Jezus Christus centraal. Het geloof dat God uit liefde en genade voor ons Zijn Zoon heeft gegeven om ons te verlossen. Wij als gemeente mogen dit heerlijke nieuws aan iedereen bekend maken.

U bent van harte welkom om onze diensten bij te wonen. Na afloop is er vaak gelegenheid voor een kopje koffie of thee. En de mogelijkheid om de dienst na te bespreken. Een overzicht van onze diensten kunt u hier vinden.

Iedere zondag worden er twee diensten gehouden. Een ochtenddienst om 9.30 uur en een middagdienst om 14.30 uur. De diensten vinden plaats in de Martyriakerk (Stationsweg 16-18).

Heeft u verder nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. Meer over onze gemeente kunt u hier vinden.

 

Overdenking

Omstreeks deze tijd zijn onze gedachten vaak gericht op Goede Vrijdag en Pasen. Heilsfeiten waarbij we stilstaan bij het lijden van onze Heiland en Zijn opstanding uit de dood. Onze God heeft in Zijn Zoon Jezus Christus de wereld willen redden. Want alzo lief had God namelijk de wereld lezen we in Joh. 3 vers 16. En met die redding is er ook heil en verlossing voor al Zijn kinderen. Allen die onze Vader heeft uitgekozen en heeft gegeven aan Zijn Zoon. Na onze zondeval in Adam en Eva in het paradijs heeft God al redding aangekondigd. Tegen de slang zegt God: ‘Vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan’ (Gen. 3, 14 NBV) en in vers 15 kondigt God het verlies van de slang aan: ‘.. zij verbrijzelen je kop’. Maar daardoor moest onze Heiland wel heel veel lijden ondergaan! Daar heeft onze Heer Jezus ook erg mee geworsteld in de hof van Getsemane. Tot driemaal toe bad Hij: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan’. We lezen het onder andere in Mat. 26 vanaf vers 36. Slechts alleen een totaal van God verlaten zijn in diepe duisternis, ondergaan door onze Heer Jezus, kon redding brengen. De totale redding van Gods wereld en Zijn kinderen. Alleen aan het kruishout kon Christus uitroepen: ‘Het is volbracht’. We lezen het in Joh. 19, 30, waarna Jezus stierf. Maar dit is niet het einde van Christus’ verhaal: Hij stond op!

Na dit vreselijke lijden en sterven kon Christus redding brengen doordat Hij opstond uit dood en graf. Een ongelofelijke gebeurtenis, zelfs voor Zijn discipelen, die zo dicht bij Hem stonden tijdens Zijn onderwijs. En ook Maria bij het graf zag het eerst niet dat het Jezus was die haar aansprak. Zie Joh. 20 vanaf vers 11. Pas toen Jezus Maria’s naam noemde beleed ze: ‘Rabboeni!’, dat ‘meester’ betekent, schrijft Johannes in hoofdstuk 20, 16. Hoe zou het ons zijn vergaan? Niet anders denk ik, want zo wilde God het bekend maken. Als eersteling, als eerste van de gestorvenen, stond Hij op schrijft Paulus in 1 Kor. 15, 20. Hierin ligt een onnoemelijke belofte en zekerheid voor ons allen die geloven. Wij zullen door Christus allen levend worden gemaakt. Ons sterven is vanwege Christus’ overwinning een doorgang naar het eeuwige leven, het eeuwig met God onze Vader zijn. Wat een wonder van genade werkt God in ons door Zijn heilige Geest als we dit geloven èn in dat geloof leven en sterven. Dan kan tot bemoediging en vertroosting in alle overtuiging worden gezongen:

‘Nu jaagt de dood geen angst meer aan,

want alles, àlles is voldaan!

Wie in ‘t geloof op Jezus ziet,

die vreest voor dood en helle niet’

en

‘Want nu de Heer ìs opgestaan,

nu (al) vangt het nieuwe leven aan:

een leven door zìjn dood bereid,

een leven tot in eeuwigheid’

Weest bemoedigd door Gods beloften en beleef Goede Vrijdag en Pasen als heugelijke tijding.