Commissies

Organisatie (BC)

De bestuurscommissie is door de raad van oudsten ingesteld om zaken van organisatorische aard in de brede zin van het woord ten behoeve van de raad van oudsten en de opbouw van de gemeente te verzorgen. Taken van materiële en financiële aard zijn door de BC onder haar verantwoordelijkheid deels gedelegeerd aan andere commissies, zoals de commissie van beheer (CvB).

VOORZITTER:

Bert Hoorn (e-mai: hoorn.bert@gmail.com)

2e VOORZITTER:

Johan de Groot

SECRETARIS:

Aafke Plieger (e-mail: scriba@ngk-bedum.nl)

LEDEN:

Jannes Hamming

Marjan Boersema

Bert Valkema (namens diaconie)

NOTULIST:

Renske Kamminga

Over de CvB

Voor de behartiging van de kerkelijke financiën en het beheer van de kerkelijke goederen heeft de raad van oudsten een commissie van beheer (CvB) aangesteld. De bestuursleden worden benoemd door de raad van oudsten (op voordracht van de CvB). Medewerkers worden benoemd door de bestuursleden van de CvB.

VOORZITTER:

Bennie Wiersum

SECRETARIS:

Henk Sikkema (mail: cvb@ngk-bedum.nl)

PORTEFEUILLEHOUDERS:

Tonnis van der Wijk (gebouwen)

Alex van der Laan (financiën)

Bennie Wiersum (P & O)

Kees Haaksema (facilitaire zaken)

‘Jullie zijn het licht in deze wereld,’ zegt Jezus tegen zijn leerlingen.

‘Jullie moeten als een lamp schijnen voor alle mensen. Dan zien ze de goede dingen die jullie doen. En dan zullen ze jullie hemelse Vader eren.’

Matteüs 5: 14-16

Vanuit deze opdracht organiseert de evangelisatiecommissie (EC) een aantal activiteiten:

Presentatie_EC_2020 16x9-2a 1

Klik hier voor informatie over de Alphacursus

De commissie heeft de volgende leden:

VOORZITTER:

Douwe de Jonge

SECRETARIAAT:

Jaap Hamming

PENNINGMEESTER:

Lisanna van Rijswijk-de Haan

LEDEN:

Jozien Sturing-van Leeuwen

ADVISEUR:

Ds. Marius van Rijswijk

CONTACT:

ec@ngk-bedum.nl

Over Mission Bedum

Onze kerk werkt samen met een aantal kerken van de classis Groningen in het Regionaal Samenwerkingsverband (RSV) Groningen Mission.  Groningen Mission richt zich op het bieden van steun aan kerken in Europese landen. Een van de doelen is, dat de deelnemende Groninger kerken zoveel als mogelijk met een hulpvragende buitenlandse kerk een partnerrelatie aangaan.

Onze gemeente heeft contacten met de Eklesia-gemeente in Tirana (Albanië). De Eklesia-gemeente is een jonge gemeente die graag verder wil worden geholpen. Die hulp wordt vanuit Groningen Mission geboden.  Concreet houdt dit in, dat onze predikant, ds. Marten de Vries, vanaf januari 2019 t.e.m. september 2022 voor 30% werkt in Tirana en dat wij partnergemeente zijn van de Eklesia-gemeente in Tirana.

Mission Bedum zorgt voor het inzamelen van geld voor het missionwerk en zet zich in voor het onderhouden en versterken van de relatie met de Eklesia-gemeente in Albanië.

De commissie heeft de volgende leden:

VOORZITTER:

Alex van der Laan

SECRETARESSE:

Wilma Nanninga

PENNINGMEESTER:

Henk Poel

LEDEN:

Alex van der Laan

Roel de Roo

ADVISEUR:

Ds. Marten de Vries

Over de Theologische Universiteit

De commissie Theologische Universiteit int de bijdragen van gemeenteleden ten behoeve van het theologisch onderwijs aan de Universiteit te Kampen.

CONTACTPERSOON:

Karst Dijkstra: karstdijkstra@yahoo.com

Voorts is er het Bibliotheekfonds Theologische Universiteit waaraan u uw bijdrage kunt overmaken.

CONTACTPERSOON:

Zwanny Penninga: fpenninga@home.nl

Over het techniekteam

Het techniekteam coördineert de technische voorzieningen in de gemeente. Hieronder vallen het beheren van materiaal, het opstellen van protocollen en het opleiden en plannen van vrijwilligers. Voor de reguliere erediensten worden standaardtechnici ingepland, voor overige activiteiten moet een aparte aanvraag ingediend worden (zie contactgegevens).

Het techniekteam coördineert een drietal groepen vrijwilligers:

Beamteam
Het beamteam ondersteunt de (zondagse) erediensten door het projecteren van lied- en Bijbelteksten en dia’s tijdens de preek. Verder worden bekendmakingen van allerlei activiteiten in en voor de gemeente geprojecteerd.

Videoteam
Het videoteam verzorgt de beelden voor de video-uitzendingen. Alle erediensten worden door middel van drie dome-camera’s live uitgezonden op kerkdienstgemist.nl.

Audioteam
Het audioteam zorgt voor geluidversterking bij speciale muzikale begeleiding. Hieronder vallen pianobegeleiding, voorzangers, bands en koren. Hiervoor beschikt de kerkzaal over een 32 in-/16 uit-digitaal geluidssysteem.

HET VIDEO- EN AUDIOTEAM ZIJN OP ZOEK NAAR UITBREIDING!
NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFORMATIE

CONTACT TECHNIEKTEAM
Voor vragen/opmerkingen of aanvragen van technische ondersteuning kunt u mailen naar: techniekteam@ngk-bedum.nl

Voor spoedgevallen of storingen:
Gerben Dwarshuis
06 – 21 99 76 97

LEDEN TECHNIEKTEAM
Gerben Dwarshuis    voorzitter – coördinator techniek
Bernard Wieringa      contactpersoon beamer/projectie
Vacant                         contactpersoon video/livestream
Vacant                         contactpersoon audio

Over het beamteam

Het beamteam ondersteunt de (zondagse) erediensten door het projecteren van lied- en bijbelteksten. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van EasyWorship 6, in samenwerking met PowerPoint. Het beamteam is alleen aangesteld voor de erediensten. Voor de ondersteuning van bijvoorbeeld een huwelijksdienst, samenzang en andere evenementen kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Vóór de dienst worden er mededelingen geprojecteerd. Dia’s kunt u  aanleveren bij het beamteam via onderstaand adres, maar wel vóór vrijdagavond 19:00, en uitsluitend in PowerPointformaat (.ppt of .pptx) met een 16:9-beeldverhouding. Dan heeft de dienstdoende beamist voldoende tijd om het beeldmateriaal te verwerken. Voor een goede leesbaarheid op het scherm adviseren wij minimaal lettertype 32 te gebruiken. Mocht u hulp nodig hebben bij het ontwerpen van een PowerPointpresentatie, dan kunnen wij u hierbij ondersteunen.

CONTACT BEAMTEAM
Mail:  beamteam@ngk-bedum.nl

LEDEN BEAMTEAM
– Bernard Wieringa (contactpersoon)
– Gerben Dwarshuis
– Ton Kruiger