Commissies

Over het TechniekTeam

Het techniek team coördineert de technische voorzieningen in de gemeente. Hieronder valt het beheren van materiaal, opstellen van protocollen en het opleiden en plannen van vrijwilligers. Voor de reguliere erediensten worden standaard technici ingepland, voor overige activiteiten moet een aparte aanvraag ingediend worden (zie contactgegevens).

Het techniekteam coördineert een drietal groepen vrijwilligers:

BeamTeam
Het beamteam ondersteunt de (zondagse) erediensten door het projecteren van lied- en bijbelteksten. Ook worden de activiteiten in de gemeente verzameld en voor de dienst geprojecteerd.

VideoTeam
Het VideoTeam verzorgt de beelden voor de video uitzendingen. Alle erediensten worden door middel van drie dome camera’s live uitgezonden op kerkdienstgemist.nl.

AudioTeam
Het audioteam zorgt voor geluidversterking bij speciale muzikale begeleiding. Hieronder vallen pianobegeleiding, voorzangers, bands of koren. Hiervoor beschikt de kerkzaal over een 32 in/16 uit digitaal geluidssysteem.

 

HET VIDEO EN AUDIOTEAM ZIJN OP ZOEK NAAR UITBREIDING!
NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFORMATIE

 

CONTACT TECHNIEKTEAM
Voor vragen/opmerkingen of aanvragen van technische ondersteuning kunt u mailen naar:
techniekteam.gkv-bedum@outlook.com

Voor spoedgevallen of storingen:
Gerben Dwarshuis
06 – 21 99 76 97
gerben@dwarshuisaudio.nl

 

LEDEN TECHNIEKTEAM
Gerben Dwarshuis      Voorzitter – Coördinator Techniek
Bernard Wieringa       Contactpersoon beamer/projectie
Vacant                           Contactpersoon video/livestream
Vacant                           Contactpersoon audio

Over het BeamTeam

Het beamteam ondersteunt de (zondagse) erediensten door het projecteren van lied- en bijbelteksten. Hiervoor word gebruikt gemaakt van EasyWorship 6, in samenwerking met Powerpoint. Het beamteam is alleen aangesteld voor de erediensten. Voor de ondersteuning van bijv. een huwelijksdienst, samenzang en andere evenementen kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Voor de dienst aan worden er mededelingen geprojecteerd. Mocht u hier materialen voor hebben kunt u deze aanleveren bij het beamteam via onderstaand adres. Dit dient aangeleverd te zijn vóór Vrijdagavond 19:00 uitsluitend in powerpoint formaat (.ppt of .pptx) met een 4:3 beeldverhouding. Zo heeft de dienstdoende beamist voldoende tijd om de materialen te verwerken. Voor een goede leesbaarheid op de beamer adviseren wij minimaal lettertype 32 te gebruiken. Mocht u hulp nodig hebben bij het ontwerpen van een powerpoint kunnen wij u hierbij ondersteunen.

CONTACT BEAMTEAM
Mail:  beamteam@gkv-bedum.nl

LEDEN BEAMTEAM
– Bernard Wieringa (Contactpersoon)
– Gerben Dwarshuis
– Istvan Woensdregt
– Ton Kruiger
– Johannes de Wit
– Paulus de Wit
– Delien Dwarshuis

Over de CvB

Voor de behartiging van de kerkelijke financiën en het beheer van de kerkelijke goederen heeft de kerkenraad een commissie van beheer (CvB) aangesteld. De bestuursleden worden benoemd door de kerkenraad (op voordracht van de CvB). Medewerkers worden benoemd door de bestuursleden van de CvB.

VOORZITTER:

Roel de Roo (mail: rderoo@planet.nl)

SECRETARESSE:

Marjolein Schuurman  (mail: cvb@gkv-bedum.nl)

PORTEFEUILLEHOUDERS:

Karel Velzen (gebouwen)

Harry Kamminga (financiën)

Vacant (P & O)

Bertus Sturing (facilitaire zaken)

Vacant (projecten)

ÉÉN VOOR ALLEN EN ALLEN VOOR ÉÉN – WERKEN AAN EEN DIACONALE GEMEENTE !

INLEIDING

Vanuit de diaconie is de wens ontstaan om de gemeente actief te informeren en betrekken in het diaconale werk. Wanneer u vragen heeft of een goede tip/idee, dan houden wij ons van harte aanbevolen. U kunt altijd contact opnemen met een van de diakenen, of per e-mail: diaconie@gkv-bedum.nl

ORGANISATIE VAN DE DIACONIE

De diaconie handelt als een zelfstandig orgaan maar legt verantwoording af, over haar beleid en beheer, aan de raad van oudsten Het diaconiebestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een algemeen adjunct. 1 diakenen is lid van de bestuurscommissie (BC).

HOOFDTAKEN DIACONIE

 • Het meeleven met en het bezoeken van gemeenteleden; bij ziekte,verdriet, armoede, eenzaamheid en andere zaken;
 • Stimuleren van gemeenteleden om naar elkaar en mensen in hun omgeving, ook niet-kerkleden, om te zien bij eenzaamheid, ziekte, armoede, verdriet en andere zorgen zodat niemand ongetroost leeft;
 • Gaven (talenten) inzamelen: Er voor zorg dragen dat elk gemeentelid haar eigen plaats en een eigen taak leert kennen in de gemeente van Bedum, om die te vervullen tot welzijn en opbouw van de gemeente. Als iedereen zijn gaven kent en goed gebruikt, dan heeft de hele gemeente daar profijt van. Dit is de kern van het gemeenteleven. Dat is niet een zaak van een aantal gemeenteleden, maar van alle gemeenteleden (vergelijk het met leden van een lichaam);
 • Gaven (geld) inzamelen ten behoeve van de diaconie, en andere doelen. het beheren en vrijmoedig uitdelen aan diegenen die het nodig hebben. (Collecten voor andere doelen kunnen in overleg ook door andere commissieleden en gemeenteleden ingezameld worden);
 • Samenwerken met de diaconaal medewerker m/v.

WERKZAAMHEDEN VAN EEN DIAKEN

De werkzaamheden van de diaken wordt in het formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen als volgt beschreven:

“De Here roept ook nu tot het betonen van gastvrijheid, offervaardigheid en barmhartigheid, om zwakken en hulpbehoevenden volop te laten delen in de vreugde van Gods volk. In de gemeente van Christus mag niemand ongetroost leven onder de druk van ziekte, eenzaamheid of armoede.”

“Het is daarom de taak van de diakenen te zorgen voor de goede voortgang van dit dienstbetoon in de gemeente. Zij zullen zich door huisbezoek van de moeiten op de hoogte stellen en de leden van de gemeente tot hulpbetoon opwekken. Bovendien moeten zij de gaven inzamelen, beheren en in Christus’ naam uitdelen.”

Onderling hulpbetoon is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Kennen we onze naasten en helpen wij ze als dat nodig is? Uiteraard hoeft dit niet te stoppen bij de kerkgrenzen/ eigengemeenteleden. De diaconie voelt zich ook verantwoordelijk voor de burgerlijke gemeente. Dit blijk o.a. uit de actieve deelname in het diaconaal platform Bedum en de WMO raad van de gemeente Bedum.

INKOMSTEN EN UITGAVEN

In de erediensten worden de geldelijke gaven van de gemeente door de diakenen ingezameld. Jaarlijks zijn een aantal collecten bestemd voor de diaconie.

De uitgaven van de diaconie bestaan hoofdzakelijk uit:

 • Steunverlening. Met name gemeenteleden kunnen een beroep doen op steunverlening door de diaconie;
 • ondersteunt de diaconie nog een aantal andere doelen. De doelen op deze lijst worden elk jaar opnieuw beoordeeld. Door ontwikkelingen kan een doel van de lijst worden gehaald of op de lijst geplaatst worden. Van elk doel zal, mede aan de hand van de normen die worden aangegeven door het diaconaal steunpunt, bepaald worden of het voor een gift in aanmerking komt.
 • Projectgerelateerde kosten.

BELEID EN VISIE

Binnen de diaconie is een beleid geformuleerd voor de korte, middellange en lange termijn:

 1. GKV Bedum een diaconale gemeente maken, door gericht hier aandacht aan te besteden en eventuele projecten (korte termijn).
 2. GKV Bedum als diaconale kerk in Bedum ontwikkelen (middellange termijn).
 3. GKV Bedum als diaconale kerk in de samenleving (lange termijn).

Deze toekomstvisie is gebaseerd op de huidige situatie waarin de diaconie van GKV Bedum zich momenteel bevindt.

Voor de komende jaren ziet de diaconie van de GKV Bedum de volgende punten als aandachtsgebied:

 • Communicatie en coachen jonge diakenen
 • Diaconaat naar buiten

Om deze doelen te verwezenlijken worden diverse stappen ondernomen. De diaconie agendeert meerdere keer per jaar een evaluatie om te bekijken of de concrete activiteiten ook daadwerkelijk van de grond komen en voortgang vinden op de wijze zoals in het beleidsplan beschreven. Jaarlijks zal tijdens de kerkvisitatie de diaconie de visitatoren informeren over de gang van zaken aangaande de diaconie.

DE GEMEENTE IS HET ZOUT DER AARDE, EEN LICHT IN DE WERELD. WIE JEZUS HEEFT ONTMOET,

DIE GAAT ZIJN LICHT REFLECTEREN EN DIE WORDT OPGENOMEN IN ZIJN MISSIE.

Matt. 5:13-15

Vanuit deze opdracht organiseert de evangelisatiecommissie (EC), aangesteld door de raad van oudsten, de volgende activiteiten:

VAKANTIEBIJBELWEEK

In de herfstvakantie organiseren we samen met de Hervormde gemeente een vakantiebijbelweek voor kinderen van 4-12 jaar. Dit is in de plaats gekomen van de Kinderclub.

ZONDAGAVONDZANG

Er wordt ca. vijf keer per jaar een zondagavondzang gehouden in Alegunda Ilberi, om samen met ouderen van ons dorp te zingen tot eer van God. Per avond wordt aan twee wijken uit onze gemeente gevraagd mee te zingen.

EMMAÜSCURSUS

De EC is betrokken bij de Emmaüscursus. Deze cursus wordt gegeven voor mensen die meer willen weten over de bijbel en het christelijk geloof. Een groep bestaat uit ongeveer tien personen: vijf zoekers en vijf begeleiders (coaches uit onze gemeente) onder leiding van twee kringleiders. De kringleiders zijn hiervoor getraind door DTEG (Deputaten Toerusting Evangeliserende Gemeente).

GRUNNEGER DAINSTEN

Tweemaal per jaar wordt de kerkdienst gehouden in het Gronings. Ook belangstellenden die geen lid zijn van de kerk zijn nadrukkelijk van harte welkom. Via publicatie maken we de omgeving op deze speciale diensten attent.

BIJBELCURSUS

De mogelijkheid bestaat via de EC een schriftelijke bijbelcursus te volgen. De EC zorgt dan voor een begeleider.

Over de LC

De liturgiecommissie houdt zich bezig met zaken die de eredienst betreffen, zoals

 • beamergebruik
 • diensten voor verschillende doelgroepen
 • plusgroepen
 • bijbellezen door gemeenteleden
 • cantorij

De commissie heeft de volgende leden:

VOORZITTER:

H.W. Kamminga

SECRETARESSE:

W.H. Nanninga-Zuidema

LEDEN:

J. Jacobs-Venhuizen
J. Vening-van Dijk
P. van Dijk-Veldkamp