Diaconie

ÉÉN VOOR ALLEN EN ALLEN VOOR ÉÉN – WERKEN AAN EEN DIACONALE GEMEENTE !

Inleiding

Vanuit de diaconie is de wens ontstaan om de gemeente actief te informeren en betrekken in het diaconale werk. Wanneer u vragen heeft, een tip of een goed idee, dan houden wij ons van harte aanbevolen. U kunt altijd contact opnemen met een van de diakenen, of per e-mail: diaconie@gkv-bedum.nl

Organisatie van de diaconie

De diaconie handelt als een zelfstandig orgaan maar legt over haar beleid en beheer verantwoording af aan de raad van oudsten. Het diaconiebestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een algemeen adjunct. Eén diaken is lid van de bestuurscommissie (BC).

Hoofdtaken diaconie

 • Meeleven met en bezoeken van gemeenteleden, bij ziekte,verdriet, armoede, eenzaamheid en andere zaken;
 • stimuleren van gemeenteleden om naar elkaar en mensen in hun omgeving, ook niet-kerkleden, om te zien bij eenzaamheid, ziekte, armoede, verdriet en andere zorgen, zodat niemand ongetroost leeft;
 • gaven (talenten) inzamelen: er zorg voor dragen dat ieder lid van de gemeente zijn eigen plaats en taak leert kennen in de gemeente van Bedum, om die te vervullen tot welzijn en opbouw van de gemeente. Als iedereen zijn gaven kent en goed gebruikt, dan heeft de hele gemeente daar profijt van. Dit is de kern van het gemeenteleven. Dat is niet een zaak van een aantal gemeenteleden, maar van alle gemeenteleden (vergelijk het met leden van een lichaam);
 • Gaven (geld) inzamelen ten behoeve van de diaconie, en andere doelen. het beheren en vrijmoedig uitdelen aan diegenen die het nodig hebben. (Collecten voor andere doelen kunnen in overleg ook door andere commissieleden en gemeenteleden ingezameld worden);
 • Samenwerken met de diaconaal medewerker m/v.

Werkzaamheden van een diaken

De werkzaamheden van de diaken wordt in het formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen als volgt beschreven:

“De Here roept ook nu tot het betonen van gastvrijheid, offervaardigheid en barmhartigheid, om zwakken en hulpbehoevenden volop te laten delen in de vreugde van Gods volk. In de gemeente van Christus mag niemand ongetroost leven onder de druk van ziekte, eenzaamheid of armoede.”

“Het is daarom de taak van de diakenen te zorgen voor de goede voortgang van dit dienstbetoon in de gemeente. Zij zullen zich door huisbezoek van de moeiten op de hoogte stellen en de leden van de gemeente tot hulpbetoon opwekken. Bovendien moeten zij de gaven inzamelen, beheren en in Christus’ naam uitdelen.”

Onderling hulpbetoon is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Kennen we onze naasten en helpen wij ze als dat nodig is? Uiteraard hoeft dit niet te stoppen bij de kerkgrenzen/ eigengemeenteleden. De diaconie voelt zich ook verantwoordelijk voor de burgerlijke gemeente. Dit blijk o.a. uit de actieve deelname in het diaconaal platform Bedum en de WMO raad van de gemeente Bedum.

Inkomsten en uitgaven

In de erediensten worden de geldelijke gaven van de gemeente door de diakenen ingezameld. Jaarlijks zijn een aantal collecten bestemd voor de diaconie.

De uitgaven van de diaconie bestaan hoofdzakelijk uit:

 • Steunverlening. Met name gemeenteleden kunnen een beroep doen op steunverlening door de diaconie;
 • ondersteunt de diaconie nog een aantal andere doelen. De doelen op deze lijst worden elk jaar opnieuw beoordeeld. Door ontwikkelingen kan een doel van de lijst worden gehaald of op de lijst geplaatst worden. Van elk doel zal, mede aan de hand van de normen die worden aangegeven door het diaconaal steunpunt, bepaald worden of het voor een gift in aanmerking komt.
 • Projectgerelateerde kosten.

Beleid en visie

Binnen de diaconie is een beleid geformuleerd voor de korte, middellange en lange termijn:

 1. GKv Bedum een diaconale gemeente maken, door gericht hier aandacht aan te besteden en eventuele projecten (korte termijn).
 2. GKv Bedum als diaconale kerk in Bedum ontwikkelen (middellange termijn).
 3. GKv Bedum als diaconale kerk in de samenleving (lange termijn).

Deze toekomstvisie is gebaseerd op de huidige situatie waarin de diaconie van GKv Bedum zich momenteel bevindt.

Voor de komende jaren ziet de diaconie van de GKv Bedum de volgende punten als aandachtsgebied:

 • Communicatie en coachen jonge diakenen
 • Diaconaat naar buiten

Om deze doelen te verwezenlijken worden diverse stappen ondernomen. De diaconie agendeert meerdere keer per jaar een evaluatie om te bekijken of de concrete activiteiten ook daadwerkelijk van de grond komen en voortgang vinden op de wijze zoals in het beleidsplan beschreven. Jaarlijks zal tijdens de kerkvisitatie de diaconie de visitatoren informeren over de gang van zaken aangaande de diaconie.