Diaconie

ÉÉN VOOR ALLEN EN ALLEN VOOR ÉÉN – WERKEN AAN EEN DIACONALE GEMEENTE!

Inleiding

De diaconie van de GKv-Bedum wil de gemeente actief informeren over haar werk, en daar waar het kan ook zo veel mogelijk inschakelen en betrekken bij haar werk. Wanneer u vragen heeft, een tip, of een goed idee, houden wij ons van harte aanbevolen. U kunt altijd contact opnemen met een van de diakenen, of per email: diaconie@ngk-bedum.nl

Organisatie van de diaconie

De diaconie handelt als een zelfstandig orgaan maar legt over haar beleid en beheer verantwoording af aan de Raad van Oudsten. Het diaconiebestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een algemeen adjunct.

Hoofdtaken van de diaconie

 • Het meeleven met, en bezoeken van gemeenteleden, bij ziekte, verdriet, armoede, eenzaamheid en andere zaken;
 • Het stimuleren van gemeenteleden om naar elkaar en mensen in hun omgeving, ook niet-kerkleden, om te zien bij eenzaamheid, ziekte, armoede, verdriet en andere zorgen, zodat niemand ongetroost leeft;
 • Het inzamelen van gaven (talenten): er zorg voor dragen dat ieder lid van de gemeente zijn eigen plaats vindt, en zijn eigen taak ontdekt in de gemeente van Bedum, om zo doende bij te dragen aan het welzijn en de opbouw van de gemeente. Want als iedereen zijn gaven kent en goed gebruikt, dan heeft de hele gemeente daar profijt van. Dit is de kern van het gemeenteleven. Dat is niet een zaak van enkele, maar van alle gemeenteleden (vergelijk het met ledematen van een lichaam);
 • Het inzamelen van gaven (geld) ten behoeve van de diaconie en andere doelen. En vervolgens het beheren en vrijmoedig uitdelen van deze middelen aan diegenen die het nodig hebben.

Bij het uitvoeren van deze taken zal de diaken nauw samenwerken met de diaconaal medewerker m/v.

Werkzaamheden van een diaken

De werkzaamheden van de diaken worden in het formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen als volgt beschreven:

“De Here roept ook nu tot het betonen van gastvrijheid, offervaardigheid en barmhartigheid, om zwakken en hulpbehoevenden volop te laten delen in de vreugde van Gods volk. In de gemeente van Christus mag niemand ongetroost leven onder de druk van ziekte, eenzaamheid of armoede.”

“Het is daarom de taak van de diakenen te zorgen voor de goede voortgang van dit dienstbetoon in de gemeente. Zij zullen zich door huisbezoek van de moeiten op de hoogte stellen en de leden van de gemeente tot hulpbetoon opwekken. Bovendien moeten zij de gaven inzamelen, beheren en in Christus’ naam uitdelen.”

Onderling hulpbetoon is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Kennen we onze naasten en helpen wij hen als dat nodig is? Uiteraard hoeft dit niet te stoppen bij de kerkgrenzen/eigen gemeenteleden. De diaconie voelt zich ook betrokken bij de burgerlijke gemeente. Dit blijkt onder andere uit de actieve deelname aan het Diaconaal Platform Bedum en de WMO-raad van de gemeente Het Hogeland.

Inkomsten en uitgaven

De inkomsten van de diaconie bestaan uit de opbrengst van collectes tijdens de kerkdiensten, en giften. Per jaar wordt op ongeveer 20 zondagen voor de diaconie gecollecteerd.

De uitgaven van de diaconie bestaan hoofdzakelijk uit:

 • Financiële steunverlening. Met name gemeenteleden kunnen een beroep doen op steunverlening door de diaconie, wanneer zij financieel “kopje onder” dreigen te gaan;
 • Financiële ondersteuning van een aantal goede doelen. Deze doelen staan op een lijst, die elk jaar opnieuw wordt beoordeeld. Door ontwikkelingen in de wereld, en in onze samenleving kan een doel van de lijst worden gehaald, of juist op de lijst geplaatst worden. Van elk doel zal, mede aan de hand van de richtlijnen die worden aangegeven door het Diaconaal Steunpunt, bepaald worden of het voor een gift in aanmerking komt.
 • Projectgerelateerde kosten.

Beleid en visie

Binnen de diaconie is beleid geformuleerd voor de korte, middellange en lange termijn. Samengevat komt het beleid neer op het stimuleren en bevorderen van de volgende doelstellingen:

 1. van de GKv Bedum een diaconale gemeente maken, door gericht hier aandacht aan te besteden en aan (eventuele) diaconale projecten (korte termijn),
 2. de GKv Bedum tot diaconale kerk in Bedum ontwikkelen (middellange termijn), en
 3. de GKv Bedum als diaconale kerk in de samenleving laten functioneren (lange termijn).

Deze visie is gebaseerd op de situatie waarin de diaconie van de GKv Bedum zich momenteel bevindt.

Voor de komende jaren ziet de diaconie van de GKv Bedum de volgende punten als praktisch aandachtsgebied:

 • De onderlinge communicatie tussen de diakenen, de communicatie tussen diakenen en diaconaal medewerkers, en de communicatie met de gemeente faciliteren, bevorderen en stimuleren. Daarbij is het belangrijk dat jonge en eerstejaarsdiakenen door de ervaren diakenen gecoacht worden.
 • Het diaconale werk aan de kerkelijke en burgerlijke gemeente tonen, en onder de aandacht brengen. Dit is het zogenaamde “Diaconaat naar buiten”.

Om deze doelen te verwezenlijken worden diverse stappen ondernomen. De diaconie agendeert meerdere keer per jaar een evaluatie om te bekijken of de concrete activiteiten ook daadwerkelijk van de grond komen en voortgang vinden op de wijze zoals in het beleidsplan beschreven. Jaarlijks zal tijdens de kerkvisitatie de diaconie de visitatoren informeren over de gang van zaken aangaande de diaconie.